img-logoCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ ĐỒNG THÁP

  • Email :  info@dongthapfc.org

  • Website :  www.dongthapfc.org

  • ĐT : 0673.853.709. Fax : 0673.853.629

  • Địa chỉ: Số 140, Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam